กศน.ตำบลห้วยลาน

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

กศน.ตำบลป่าซาง

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

กศน.ตำบลดงสุวรรณ

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

กศน.ตำบลสันโค้ง

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

กศน.ตำบลบ้านถ้ำ

รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำกระเป๋าสตางค์ผ้าด้นมือ หลักสูตร 10 ชั่งโมง

กศน.ตำบลบ้านปิน

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

กศน.ตำบลหนองหล่ม

อาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำกระเป๋าหิ้วผ้าด้นมือ

กศน.ตำบลคือเวียง

โครงการขับเคลื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

Load More