ปฎิทินการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
แบบฟอร์มต่างๆ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับอำเภอดอกคำใต้

โทรศัพท์ 054-491482

ผู้บริหาร

นายถนอม โยวัง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม  การเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้

นางอารียา ไชยชนะ

ครู

นายจำนงค์ สมรี

พนักงานธุรการ.

นางสนธยา กาศสนุก

ครู อาสาสมัคร กศน.

นางสาวอรุณศรี นามสาร

ครู อาสาสมัคร กศน.

นางวันทนา โยวัง

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวละอองดาว วรรณสมพร

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวภัคนันท์ ปัญโญ

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวสุวิมล สมวงค์

ครู กศน.ตำบล 

นายมงคล แก้วเทพ

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวนันทนา ใจสมัคร

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวพัทธ์ธีรา พงศ์กิตติธาดา

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวกมลวรรณ อินไชย

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวดวงดาว อุปพรรณ์

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวกนกกาญจน์ บุตรดี

ครู กศน.ตำบล 

นางสาวนรินทร์สินี กันทะลือ

ครู กศน.ตำบล 

นายธนพัต อ้อยมูล

ครู กศน.ตำบล 

นายคมสัน แปงศรี

ครู ผู้สอนผู้พิการ

นางสาววีณา วงค์อินทร์

บรรณารักษ์

นางฤทัยรัตน์ จันธิมา

ครู ศรช.

นายสุรสิทธิ์ บุญเทพ

ครูผู้สอนผู้การ

นางสาวณิชาภัทร ปัญญาทอง

บรรณารักษ์

นางปิยากร บัวเย็น

นักวิชาการศึกษา