กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู่เรียน

View All

18 กุมภาพันธ์ 2566

25 กรกฎาคม 2565

19 กรกฎาคม 2565

9 กรกฎาคม 2565

25-26 มีนาคม 2565

14-15 กุมภาพันธ์ 2565

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

View All

6 กุมภาพันธ์ 2566

กศน. อำเภอดอกคำใต้ ได้จัดโครงก …

24 ธันวาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

30 กรกฎาคม 2563

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

View All

4 กุมภาพันธ์ 2566

กศน. อำเภอดอกคำใต้ จัดโครงการป …

24 มิถุนายน 2565

5 กันยายน 2564

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

View All

10 กุมภาพันธ์ 2566

กศน. ตำบลดอนศรีชุม ร่วมกับ กศน …

27 มิถุนายน 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565