กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู่เรียน

View All

31 กรกฎาคม 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

View All

9 กรกฎาคม 2564

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดฏครงการเ …

15 กุมภาพันธ์ 2564

30 กรกฎาคม 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

View All

5 กันยายน 2564

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดโครงการป …

22 ก.พ. 2564

17 กรกฎาคม 2563

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

View All

วันที่ 7 กันยายน 2564

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดโครงการส …

6 กันยายน 2564

6 มีนาคม 2564