กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู่เรียน

View All

31 กรกฎาคม 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

View All

30 กรกฎาคม 2563

กศน. ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรมการ …

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

View All

17 กรกฎาคม 2563

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมก …

วันที่ 30 เมษายน 2562

30 เมษายน 2562

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

View All

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การท …