กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู่เรียน

View All

25 กรกฎาคม 2565

19 กรกฎาคม 2565

9 กรกฎาคม 2565

25-26 มีนาคม 2565

14-15 กุมภาพันธ์ 2565

26 ธันวาคม 2564

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

View All

24 ธันวาคม 2564

ศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพั …

9 กรกฎาคม 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

30 กรกฎาคม 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

View All

24 มิถุนายน 2565

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดโครงการพ …

5 กันยายน 2564

22 ก.พ. 2564

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

View All

27 มิถุนายน 2565

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรม …

8 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 7 กันยายน 2564