กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู่เรียน

View All

18 กรกฏาคม 2566

18 กุมภาพันธ์ 2566

25 กรกฎาคม 2565

19 กรกฎาคม 2565

9 กรกฎาคม 2565

25-26 มีนาคม 2565

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

View All

8 มกราคม 2567

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนศรีชุม …

6 กุมภาพันธ์ 2566

24 ธันวาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

View All

22 มกราคม 2567

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนศรีชุม …

15 สิงหาคม 2566

4 กุมภาพันธ์ 2566

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

View All

23 ธันวาคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนศรีชุม …

10 กุมภาพันธ์ 2566

27 มิถุนายน 2565