กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู่เรียน

View All

31 กรกฎาคม 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

View All

9 กรกฎาคม 2564

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดฏครงการเ …

15 กุมภาพันธ์ 2564

30 กรกฎาคม 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

View All

22 ก.พ. 2564

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมก …

17 กรกฎาคม 2563

วันที่ 30 เมษายน 2562

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

View All

6 มีนาคม 2564

กศน. ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโค …

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562