1.1  คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา  กศน. ตำบลดอนศรีชุม ประกอบด้วย

1.1.1 นายชนัต วันจันทร์                         ประธานกรรมการ

1.1.2 นางพัสวี บัวชุม                               รองประธาน

1.1.3 นางสาวภาษิณี พินสิน                      เลขานุการ

1.1.4 นางสาวรวิภา คำมาเร็ว                            ผู้ช่วยเลขานุการ

1.1.5 นายธนกร อิ่นคำ                  กิจกรรมนักศึกษา

1.1.6 นายธีรธาดา บุพศิริ                        การเงินและบัญชี

1.1.7 นางสาวจิตสุภา อิ่มวัฒนาพร                   ประชาสัมพันธ์

1.1.8 นางพนัฐดา กันทา                 ปฏิคม

1.1.9 นางสาวนารีรัตน์ อ่อนสี                 กรรมการ

1.2  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตำบลดอนศรีชุม ประกอบด้วย

1.2.1  นายอดิเรก  กิตติวัชรพงศ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง

1.2.2     นายภัทร์นรินท์  กุลกิติรัตน์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

1.3  ครูที่ปรึกษา

1.3.1 นางวันทนา  โยวัง             หัวหน้า กศน. ตำบลดอนศรีชุม

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565