องค์กรนักศึกษา

1.1  คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา  กศน. ตำบลดอนศรีชุม ประกอบด้วย

1.1.1 นางพัสวี  บัวชุม                           ประธานกรรมการ

1.1.2 นางนงคราญ  สมจิตร์                    รองประธาน

1.1.3 นางสาวสมัย  อดทน                      เลขานุการ

1.1.4 นางมุกดา  คูโน                            ผู้ช่วยเลขานุการ

1.1.5 นายมานิตย์  เอี่ยมวิลัย                   กิจกรรมนักศึกษา

1.1.6 นายชนัต  วันจันทร์                        การเงินและบัญชี

1.1.7 นางยุพิน  ธรรมปัญญา                   ประชาสัมพันธ์

1.1.8 นางภาษิณี  ทรงปัญญา                  ปฏิคม

1.1.9 นางพัชรินทร์  ฟองจันทร์                 กรรมการ

1.2  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตำบลดอนศรีชุม ประกอบด้วย

1.2.1  นายอดิเรก  กิตติวัชรพงศ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง

1.2.2     นายภัทร์นรินท์  กุลกิติรัตน์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

1.3  ครูที่ปรึกษา

1.3.1 นางวันทนา  โยวัง             หัวหน้า กศน. ตำบลดอนศรีชุม

1.3.2 นางสาวกรชร  บัวละวงค์    ครูผู้สอนคนพิการ

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563