ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบลดอนศรีชุม

ชื่อ กศน. ตำบล

กศน. ตำบลดอนศรีชุม

ที่ตั้ง / การติดต่อ

อาคารหอประชุม สปอ. ดอกคำใต้  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอดอกคำใต้  ตำบลดอนศรีชุม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย์  56120

website   www. dktnfe.com/donsrichum/

สังกัด
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลดอนศรีชุม

กศน. ตำบลดอนศรีชุม ดำเนินการจัดตั้ง กศน. ตำบลดอนศรีชุมขึ้น  ตั้งแต่วันที่  1

พฤศจิกายน  2552 มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต             โดย   กศน. อำเภอดอกคำใต้  ได้อนุญาตให้ใช้อาคารหอประชุม สปอ. ดอกคำใต้  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอดอกคำใต้  เป็นสถานที่ทำการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลดอนศรีชุม อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา ห่างจากจังหวัดพะเยา 14 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น           10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนเหล็กเหนือ หมู่ 5 บ้านดอนเหล็กใต้ หมู่ 7 บ้านนาหลิม และหมู่ 10 บ้านบุญเจริญ อยู่ในเขตรับผิดชอบของ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 6 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 2 บ้านร่องบัวลอย หมู่ 3 บ้านคลองประปา                     หมู่ 4 บ้านทุ่ง หมู่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ 8 บ้านสันป่าหมากเหนือและหมู่ 9 บ้านสันป่าหมากใต้

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  ตำบลสว่างอารมณ์  ตำบลสันโค้ง  อำเภอดอกคำใต้

ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลบ้านถ้ำ   อำเภอดอกคำใต้

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลสันโค้ง  ตำบลบุญเกิด  ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ตำบลดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้

เนื้อที่และลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลดอนศรีชุม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 418 เมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลาดเทเล็กน้อยที่ค่อนข้างลาดเลไปทางทิศเหนือ  สภาพ ภูมิประเทศทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศเหนือ จะเป็นที่ราบทุ่งนา มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินชั้นบนมีสีดำ ส่วนดินชั้นนอกมีสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน บางแห่งพบผลึกยิบชั่มและเปลือกหอยในดินชั้นล่าง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีลำน้ำสายหลักที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำน้ำ    ร่องช้าง  ลำน้ำร่องร้อง ลำน้ำร่องสะเด็ด  ลำน้ำร่องชุมภู และลำน้ำร่องลึก

จำนวนประชากร

                   ตำบลดอนศรีชุม มีประชากรทั้งสิ้น 5,602 คน เป็นชาย 2,654 คน เป็นหญิง 2,948  คน            แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้  (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอดอกคำใต้ ณ วันที่ 1  เดือนมกราคม   2562)

 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม
บ้านดอนเหล็กเหนือ หมู่ 1 169 214 383
บ้านร่องบัวลอย หมู่ 2 229 219 448
บ้านคลองประปา หมู่ 3 244 281 525
บ้านทุ่ง หมู่ 4 273 312 585
บ้านดอนเหล็กใต้ หมู่ 5 269 291 560
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ 6 390 429 819
บ้านนาหลิม หมู่ 7 310 363 673
บ้านสันป่าหมากเหนือ หมู่ 8 248 267 515
บ้านสันป่าหมากใต้ หมู่ 9 314 333 647
บ้านบุญเจริญ หมู่ 10 268 239 447
รวม   2,654 2,948 5,602

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่การทำนา

ทำสวน นอกเหนือจากนั้น ได้แก่ การค้าขาย รับราชการ รับจ้าง การพาณิชย์และการบริการ         มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง  ร้านค้าของชำ จำนวน 15  แห่ง โรงสีข้าว  จำนวน  3  แห่ง อู่ซ่อมรถ  จำนวน  7  แห่ง  ร้านบริการ  จำนวน  18  แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา

  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3  แห่ง

  สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.     1  แห่ง

  ห้องสมุดประชาชน                       1  แห่ง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์         2  แห่ง

การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาดังนี้

 วัด , สำนักสงฆ์, ที่พักสงฆ์      จำนวน   4  แห่ง

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

  งานประเพณีสงกรานต์

  งานประเพณีลอยกระทง

  งานวันดอกคำใต้บาน

  งานแห่เทียนเข้าพรรษา

  งานทำบุญสลากภัตร

การสาธารณสุข

  โรงพยาบาล   ขนาด 30 เตียง         1  แห่ง

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ           1  แห่ง

 บุคลากร  กศน. ตำบลดอนศรีชุม

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
1. นางวันทนา  โยวัง หัวหน้า กศน. ตำบลดอนศรีชุม  

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 

2 นางสาวกชกร  บัวละวงค์  

ครูผู้สอนคนพิการ

 

 

การจัดการทั่วไป

 

 

บ้านหนังสือชุมชน

ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ร้านค้า/สถานประกอบการ ผู้ดูแล
1. บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา นางสุพรรณี ปัญญาโสภา
2. ร้านบ้านกาแฟ หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา นางสาวสุพรรณ  สุยะต๊ะ
3. 105 หมู่ที่ 9 บ้านสันป่าหมากใต้ นางบัวคำ เขื่อนแก้ว
     

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *