Author: admin

กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลสันโค้ง

โครงการค่ายจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์

กศน.ตำบลป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง ตำบลดอกคำใต้ ตำบลสว่างอารมณ์ และตำบลบ้านถ้ำ ดำเนินการโครงการค่ายจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 อำเภอเมืองพะเยา โดยมีนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของ

โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของ นักศึกษา กศน. วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สามวัยตำบลบ้านถ้ำ

ประเมินระดับการรู้หนังสือของ นศ.กศน. ภาคเรียนที่ 1/2562

ประเมินระดับการรู้หนังสือของ นศ.กศน. ภาคเรียนที่ 1/2562

การศึกษาต่อเนื่องอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า

กศน.ตำบลสันโค้ง จัดการศึกษาต่อเนื่องอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า ระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน 2562 ณ หมู่ที่ 3 ต.สันโค้ง

โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน

กศน.ตำบลสันโค้ง จัดกิจกรรม กศ.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน ณ กศน.ตำบลสันโค้ง #ตั้งชมรมส่งเสริมสุขภาพฯ ได้เครือข่ายร่วมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (ผู้สูงอายุ + อสม. + กศน. + รพ.สต.)

โครงการ “ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เคลื่อนที่

กศน.ตำบลสันโค้ง และห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เคลื่อนที่ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ รถโมบายเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรม
– ภาพวาดระบายสี
– หนังสือมีไหน (where is the book?!)
– ตุ๊กตาหัวสัตว์
– กิจกรรมระบายสี
– เล่านิทานเสริมทักษะการฟัง
– แผ่นพับแนะนำห้องสมุด ฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน

รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำสบู่แฟนซีและสบู่สมุนไพร

กศน.ตำบลสันโค้ง จัดกิจกรรม กศ.เพื่อพัฒนาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำสบู่แฟนซีและสบู่สมุนไพร จำนวน 10 ชม. ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2562 ณ บ้านเลขที่ 119 ม.11 ต.สันโค้ง

กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลสันโค้ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัย ณ กศน.ตำบลสันโค้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 21 คน