ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
………………………………………………..
ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับที่เปิดรับสมัคร
   1.1  ระดับประถมศึกษา
   1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
   2.1  คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน    ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
3. เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน
   2.2  คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับประถมศึกษา  ไม่จำกัดพื้นความรู้     สำหรับพระภิกษุสามเณร จะต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีมาก่อน
   2.3  คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.  มัธยมปีที่  3 (ม.3 เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนต้น)
2.  ประถมศึกษาปีที่  7 (ป.7) (ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ภาคบังคับ)
3.  ประถมศึกษาปีที่  6 (ป.6) (หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ป.7 พ.ศ.2503)
4. ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) (หลักสูตร พ.ศ.2521)
5.  การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ  3
6.  การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ  3
7.  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา (หลักสูตรฯ 2521)
8.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ระดับประถมศึกษา
9.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา
10.  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับประถมศึกษา
11.  นาฎศิลป์ชั้นต้นปีที่  3
12.  วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่า  ประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
13.  นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอก
14.  ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมปีที่ 3 เพื่อสิทธิบางอย่าง
15.  ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อสิทธิบางอย่าง  เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่  7
16.  สอบได้ระดับชั้น/เกรด การศึกษาอย่างน้อยปีที่  7
17.  ผู้สอบตกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7)  ปีการศึกษา  2520 ถือว่าได้  ป.6
    สำหรับพระภิกษุสามเณร  จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น และต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทมาก่อน
  2.4  คุณสมบัติความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.  มัธยมปีที่ 6 (ม.6 เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย)
2.  ประโยคมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) (ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น)3.  มัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.3)
4.  การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ  4
5.  การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ  4
6.  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรการศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
7.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษา             ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9.  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10.  เปรียญธรรม 3 ประโยค
11.  วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521
12.  ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสิทธิบางอย่าง
ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่ 10 สอบได้ระดับชั้น/เกรดการศึกษาปีที่ 10
13.  ผู้สอบตกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) ปีการศึกษา 2523 ถือว่าได้ ม.3
  สำหรับพระภิกษุสามเณรจะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม
3.  หลักฐานประกอบการสมัคร
     3.1  ใบสมัครขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
     3.2  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ไม่ใช้รูปโพลาลอยด์ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวมีปกหรือชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ยกเว้นพระภิกษุสามเณร) ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน
     3.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา (วุฒิการศึกษาเดิมที่จบ) จำนวน 2 ฉบับ
พร้อมฉบับจริงไปแสดง
     3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ  พร้อมฉบับจริงไปแสดง
     3.5  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ  พร้อมฉบับจริงไปแสดง
     3.6  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ   พร้อมฉบับจริงไปแสดง
     สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
4.  ระยะเวลาการรับสมัคร
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566  ในวันและเวลาราชการ    (08.30 – 16.30 น.)
5.  การขอใบสมัครและวิธีการสมัคร
     5.1 ให้ติดต่อขอรับใบสมัครขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้    อำเภอดอกคำใต้ (กศน. อำเภอดอกคำใต้เดิม) ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ 054-491482 หรือ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล (กศน.ตำบลเดิม) ในสังกัด สกร. อำเภอดอกคำใต้          ทุกแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 5.2  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทุกแผ่น โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้
5.2.1 สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ (กศน.อำเภอ              ดอกคำใต้เดิม) ในวันและ เวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
5.2.2 สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบล (กศน.ตำบลเดิม) ในพื้นที่อำเภอ                           ดอกคำใต้ ในวันและเวลาราชการ  (08.30 – 16.30 น.)
5.2.3  สมัครเรียนทางออนไลน์ https://dktnfe.com/reg2/index.php?module=home#module=enroll-register เบื้องต้นให้สแกนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแนบส่งให้ครบถ้วน และจะต้องได้รับการตอบรับจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ ทั้งนี้ให้จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครตามข้อ 3 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จัดส่งให้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ จึงจะถือว่าการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
6. การเทียบโอนผลการเรียน
    ในกรณีที่ผู้สมัคร เคยผ่านการศึกษารายวิชา/หมวดวิชาที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน. อำเภอดอกคำใต้ จากสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถนำหลักฐานการศึกษานั้น ๆ ไปแสดงเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียนได้
ทั้งนี้หากผู้สนใจท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ (กศน.อำเภอดอกคำใต้เดิม)  ถนนพะเยา – เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม   อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 56120
โทร 054-491482
โทรสาร 054-492020
www. dktnfe.com

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *