เหยี่ยวม่านตาขาว White-eyed Buzzard

Photographer : © Sunil Singhal

เหยี่ยวม่านตาขาว White-eyed Buzzard
มีรายงานการพบทีมีภาพถ่ายเพือยืนยันได้ครั้งแรกในประเทศไทยเมือวันที่  1 พฤศจิกายน 2561 ณ ทุ่งนาใน เขตตำบลสองแควและตำบลสันติสุข โดยคุณธีรเดช นิรุตติวัฒน์


ขอบคุณข้อมูลภาพถ่ายจาก http://www.orientalbirdimages.org

ใส่ความเห็น