ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

Family Laridae วงศ์นกนางนวล