โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดอกคำใต้ …

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดอกคำใต้ ณ วัดบุญฮอม หมู่ที่8 ตำบลดอกคำใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

Read More

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า …

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ วัดแท่นคำ ผู้เข้าร่วม 30คน

Read More

กศน.ตำบลสว่างอารมณ์จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

กศน.ตำบลสว่างอารมณ์จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่10มี.ค. 58 ผู้เข้าร่วมกิจกรรรม 58 คน

Read More