กิจกรรมโครงการสำนึกรักพระมหากษัตริย์

กิจกรรมโครงการสำนึกรักพระมหากษัตริย์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการสำนึกรักพระมหากษัตริย์