**สมัครทาง  website

 

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

………………………………………………..

                   ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้

  1. ระดับที่เปิดรับสมัคร

1.1  ระดับประถมศึกษา

1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
  2. เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
  3. เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน

2.2  คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับประถมศึกษา  ไม่จำกัดพื้นความรู้    สำหรับพระภิกษุสามเณร จะต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีมาก่อน

2.3  คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มัธยมปีที่  3 (ม.3 เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนต้น)
2.ประถมศึกษาปีที่  7 (ป.7) (ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ภาคบังคับ)
3.ประถมศึกษาปีที่  6 (ป.6) (หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ป.7 พ.ศ.2503)
4. ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) (หลักสูตร พ.ศ.2521)
5. การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ  3
6. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ  3
7. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา (หลักสูตรฯ 2521)
8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ระดับประถมศึกษา
9. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา
10. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   ระดับประถมศึกษา
11. นาฎศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3
12. วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่า  ประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
13. นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอก
14. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมปีที่ 3 เพื่อสิทธิบางอย่าง
15. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อสิทธิบางอย่าง  เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่  7
16. สอบได้ระดับชั้น/เกรด การศึกษาอย่างน้อยปีที่  7
17. ผู้สอบตกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7)  ปีการศึกษา  2520 ถือว่าได้  ป.6

สำหรับพระภิกษุสามเณร  จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น และต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทมาก่อน

2.4  คุณสมบัติความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.มัธยมปีที่ 6 (ม.6 เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย)
2.ประโยคมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) (ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น)
3.  มัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.3)
4.การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ  4
5.การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ  4
6.หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรการศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
7.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10.เปรียญธรรม 3 ประโยค
11.วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521
12.ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสิทธิบางอย่างผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่ 10 สอบได้ระดับชั้น/เกรดการศึกษาปีที่ 10
13. ผู้สอบตกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) ปีการศึกษา 2523 ถือว่าได้ ม.3

                            สำหรับพระภิกษุสามเณรจะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1  ใบสมัครขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

3.2  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ไม่ใช้รูปโพลาลอยด์ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวมีปกหรือชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ยกเว้นพระภิกษุสามเณร) ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน

3.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา (วุฒิการศึกษาเดิมที่จบ) จำนวน 2 ฉบับ

พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ  พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.5  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ  พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.6  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ   พร้อมฉบับจริงไปแสดง

  1. ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่  30 เมษายน 2566  ในวันและเวลาราชการ           (08.30 – 16.30 น.)

  1. การขอใบสมัครและวิธีการสมัคร

5.1 ให้ติดต่อขอรับใบสมัครขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ (กศน. อำเภอดอกคำใต้) ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้        จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ 054-491482 หรือ กศน. ตำบลในสังกัด กศน. อำเภอดอกคำใต้         ทุกแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5.2  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทุกแผ่น โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้

5.2.1 สมัครด้วยตนเองที่  กศน. อำเภอดอกคำใต้ ในวันและเวลาราชการ    (08.30 – 16.30 น.)

5.2.2 สมัครด้วยตนเองที่ กศน.ตำบล ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ในวันและเวลาราชการ  (08.30 – 16.30 น.)

5.2.3  สมัครเรียนทางออนไลน์

https://dktnfe.com/reg2/index.php?module=home#module=enroll-register เบื้องต้นให้สแกนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแนบส่งให้ครบถ้วน และจะต้องได้รับการตอบรับจาก กศน.อำเภอดอกคำใต้ ทั้งนี้ให้จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครตามข้อ 3 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จัดส่งให้ กศน.อำเภอดอกคำใต้ จึงจะถือว่าการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์

  1. การเทียบโอนผลการเรียน

ในกรณีที่ผู้สมัคร เคยผ่านการศึกษารายวิชา/หมวดวิชาที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน. อำเภอดอกคำใต้ จากสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษา

ขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถนำหลักฐานการศึกษานั้น ๆ ไปแสดงเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียนได้

ทั้งนี้หากผู้สนใจท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่ กศน.อำเภอดอกคำใต้  ถนนพะเยา – เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 56120

โทร 054-491482  โทรสาร 054-492020 และช่องทางออนไลน์ผ่าน www. dktnfe.com

 

ประกาศ ณ วันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2566

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *