การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

**สมัครทาง  website

 

 


ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

………………………………………………..

                   ด้วย  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้  จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565  มีรายละเอียดดังนี้

 

1.ระดับที่เปิดรับสมัคร

1.1  ระดับประถมศึกษา

1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ.  2548

2.เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

3.เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน

2.2  คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับประถมศึกษา  ไม่จำกัดพื้นความรู้  สำหรับพระภิกษุสามเณร  จะต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีมาก่อน

2.3  คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. มัธยมปีที่  3 (ม.3เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนต้น)
 2. ประถมศึกษาปีที่  7 (ป.7) (ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย) ภาคบังคับ
 3. ประถมศึกษาปีที่  6 (ป.6) (หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย) (ป.7 พ.ศ.2503)
 1. การศึกษาผู้ใหญ่  ระดับ  3
 2. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ  ระดับ  3
 3. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา (หลักสูตรฯ 2521)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ระดับประถมศึกษา
 5. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
 6. นาฎศิลป์ชั้นต้นปีที่  3
 7. วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่า  ประถมศึกษาปีที่  6

ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521

 1. นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอก
 2. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เพื่อสิทธิบางอย่าง
 3. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่  7  เพื่อสิทธิบางอย่าง

เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด  การศึกษาปีที่  7

 1. สอบได้ระดับชั้น/เกรด การศึกษาอย่างน้อยปีที่  7
 2. ผู้สอบตกชั้นประถมศึกษาปีที่  7 (ป.7)  ปีการศึกษา  2520  ถือว่าได้  ป.6

สำหรับพระภิกษุสามเณร  จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น  และต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทมาก่อน

2.4  คุณสมบัติความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. มัธยมปีที่  6 (ม.6 เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย)
 2. ประโยคมัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.ศ.3) (ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น)
 3. มัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.3เดิม) (มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521)
 4. การศึกษาผู้ใหญ่  ระดับ  4
 5. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ  ระดับ  4
 6. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรการศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 8. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 9. เปรียญธรรม 3 ประโยค
 10. วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521
 1. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เพื่อสิทธิบางอย่างผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่  10  สอบได้ระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่  10 สำหรับพระภิกษุสามเณร  ให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่ 2/2540
 1. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1  ใบสมัครขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

3.2  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  4  รูป  ไม่ใช้รูปโพลาลอยด์  โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวมีปกหรือชุดสุภาพ  ไม่สวมแว่นตาดำ  ไม่สวมหมวก (ยกเว้นพระภิกษุ) ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน

3.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา  จำนวน  2  ฉบับ  พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ  พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.5  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ  พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.6  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ  พร้อมฉบับจริงไปแสดง

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

 1. ระยะเวลาการรับสมัคร

ระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

 

 1. การขอใบสมัครและวิธีการสมัคร

5.1  ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา   56120   โทร  054-491482   หรือ กศน.ตำบลในสังกัดทุกแห่ง  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5.2  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน  รับรอง สำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทุกแผ่น โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้

5.2.1  สมัครด้วยตนเองที่ กศน.อำเภอดอกคำใต้  ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

5.2.2  สมัครด้วยตนเองที่  กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ในวันและเวลาราชการ  (08.30 – 16.30 น.)

6.กรณีเทียบโอนผลการเรียน

ในกรณีที่ผู้สมัคร  เคยผ่านการศึกษารายวิชา/หมวดวิชา  ที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน.อำเภอดอกคำใต้  จากสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่จบการศึกษา  ระดับประถมศึกษา (ป.6)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สามารถนำหลักฐานการศึกษานั้น ๆ ไปแสดงเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียนได้

ทั้งนี้หากผู้สนใจท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา  56120
โทร  054-491482
www. dktnfe.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *