โครงการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีให

โครงการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีให

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลบ้านถ้ำ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำจำกัด หมู่ที่ 11จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน