คลังความรู้ภูมิปัญญา

โครงการ “คลังความรู้ภูมิปัญญา สู่รากฐานแห่งการเรียนรู้” เป็นการรวบรวมภูมิปัญญาภายในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เพื่อการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnerships) ด้วยการ “เชื่อมโยง หนุนเสริม ต่อยอด” และเพื่อบูรณาการงานร่วมกัน