คลังสื่อ กศน.

หนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 2551

สาระทักษะการเรียนรู้
รายวิชา ระดับ Download
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001 ประถม คลิกที่นี่
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชา ระดับ Download
4. คณิตศาสตร์ พค 11001 ประถม คลิกที่นี่
5. คณิตศาสตร์ พค.21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. คณิตศาสตร์ พค 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
7. ภาษาไทย พท 11001 ประถม คลิกที่นี่
8. ภาษาไทย พท 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
9. ภาษาไทย พท 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
10. วิทยาศาตร์ พว 11001 ประถม คลิกที่นี่
11. วิทยาศาตร์ พว 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
12. วิทยาศาตร์ พว 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
13. อังกฤษ พต 11001 ประถม คลิกที่นี่
14. อังกฤษ พต 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
15. อังกฤษ พต 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระการประกอบอาชีพ
รายวิชา ระดับ Download
16. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003 ประถม คลิกที่นี่
17. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
18. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่
19. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 ประถม คลิกที่นี่
20. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
21. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
22. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002 ประถม คลิกที่นี่
23. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
24. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
รายวิชา ระดับ Download
25. ศิลปศึกษา ทช 11003 ประถม คลิกที่นี่
26. ศิลปศึกษา ทช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
27. ศิลปศึกษา ทช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่
28. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001 ประถม คลิกที่นี่
29. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
30. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
31. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002 ประถม คลิกที่นี่
32. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
33. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่

สาระการพัฒนาสังคม
รายวิชา ระดับ Download
34. สังคมศึกษา สค 11001 ประถม คลิกที่นี่
35. สังคมศึกษา สค 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
36. สังคมศึกษา สค 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002 ประถม คลิกที่นี่
38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่
40. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003 ประถม คลิกที่นี่
41. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
42. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือกหลักสูตร 2551 (ปรับปรุงใหม่)

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก
รายวิชา ระดับ Download
1 การฟัง – พูด 1 พต12010 ประถม คลิกที่นี่
2. การอ่าน -เขียน 2 พต12011 ประถม คลิกที่นี่
3. การฟัง – พูด 3 พต22012 ม.ต้น คลิกที่นี่
4. การฟัง – พูด 4 พต22013 ม.ต้น คลิกที่นี่
5. การอ่าน – เขียน 3 พต22014 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. การอ่าน – เขียน 4 พต22015 ม.ต้น คลิกที่นี่
7. การใช้อินเทอร์เน็ทในชีวิตประจำวัน อช22007 ม.ต้น คลิกที่นี่
8. การฟัง – พูด 5 พต32015 ม.ปลาย คลิกที่นี่
9. การฟัง – พูด 6 พต32017 ม.ปลาย คลิกที่นี่
10. การอ่าน – เขียน 6 พต32018 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ ระดับ ม.ปลาย (32 หน่วยกิต)

รายวิชา หน่วยกิต Download
1. ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 5 พต32015 2 คลิ๊กที่นี่
2. ภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน 6 พต32018 2 คลิ๊กที่นี่
3. ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 6 พต32017 2 คลิ๊กที่นี่
4. หลักไทย พท33015 2 คลิ๊กที่นี่
5. ภาษาร้อยกรอง พท33017 2 คลิ๊กที่นี่
6. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1 พค33011 5 คลิ๊กที่นี่
7. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2 พค33012 4 คลิ๊กที่นี่
8. ฟิสิกส์ 1 พว33033 2 คลิ๊กที่นี่
9. เคมี 1 พว33032 3 คลิ๊กที่นี่
10. ชีววิทยา 1 พว33031 3 คลิ๊กที่นี่
11. Extended Essay พต33005 3 คลิ๊กที่นี่
12.ภาษาอังกฤษ อ่าน – เขียน 5 พต32016 2 คลิ๊กที่นี่

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ม. ปลาย (35 หน่วยกิต)

รายวิชา หน่วยกิต Download
1. สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง พท33019 2 คลื๊กที่นี่
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 2 พท33013 2 คลื๊กที่นี่
3. ภาษาร้อยกรอง พท33017 2 คลื๊กที่นี่
4. ศาสนาหน้าที่พลเมือง 3 สค33009 3 คลื๊กที่นี่
5. เส้นสร้างสรรค์-ทุกคนทำได้ ทช33023 2 คลื๊กที่นี่
6. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017 2 คลื๊กที่นี่
7. ขยับกายสบายชีวี ทช33019 2 คลื๊กที่นี่
8. เสน่ห์ 3 ช่า ทช33024 2 คลื๊กที่นี่
9. ดนตรีไทยในแผ่นดินสยาม ทช33026 2 คลื๊กที่นี่
10. ทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง ทช33014 2 คลื๊กที่นี่
11. เรียนรู้อย่างไทย ทช33015 2 คลื๊กที่นี่
12. เลขดัชนี พค33013 2 คลื๊กที่นี่
13. ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 2 พท33012 2 คลื๊กที่นี่
14. โลกและดาราศาสตร์ พว33030 1 คลื๊กที่นี่
15. ความรอบรู้ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค33015 3 คลิ๊กที่นี่
16. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)อช32007 2 คลิ๊กที่นี่
17. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง พต33007 2 คลิ๊กที่นี่

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ ระดับ ม.ปลาย

รายวิชา หน่วยกิต Download
1. ความรอบรู้ในการเรียนการสอนระดับ ม. ปลาย สค33015 3 คลิ๊กที่นี่
2. เส้นสร้างสรรค์-ทุกคนทำได้ ทช33023 2 คลิ๊กที่นี่
3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษย์ 2 พท33013 2 คลิ๊กที่นี่
4.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) 2 คลิ๊กที่นี่
5. การเพาะเห็ดเพื่อการค้า อช03288 2 คลิ๊กที่นี่
6. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017 2 คลื๊กที่นี่
7. การปลูกผักปลอดสารพิษ อช03357 2 คลิ๊กที่นี่
8. ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา ทร03011 3 คลิ๊กที่นี่
9. การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ ทร03039 2 คลิ๊กที่นี่
10. พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น อช03145 2 คลิ๊กที่นี่
11. เทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางาน ทร03017 4 คลิ๊กที่นี่

 

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ หลักสูตร 2551

 

สาระทักษะการเรียนรู้
รายวิชา ระดับ Download
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001 ประถม คลิกที่นี่
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชา ระดับ Download
4. คณิตศาสตร์ พค 11001 ประถม คลิกที่นี่
5. คณิตศาสตร์ พค.21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. คณิตศาสตร์ พค 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
7. ภาษาไทย พท 11001 ประถม คลิกที่นี่
8. ภาษาไทย พท 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
9. ภาษาไทย พท 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
10. วิทยาศาตร์ พว 11001 ประถม คลิกที่นี่
11. วิทยาศาตร์ พว 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
12. วิทยาศาตร์ พว 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
13. ภาษาอังกฤษ พต 11001 ประถม คลิกที่นี่
14. ภาษาอังกฤษ พต 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
15. ภาษาอังกฤษ พต 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระการประกอบอาชีพ
รายวิชา ระดับ Download
16. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003 ประถม คลิกที่นี่
17. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
18. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่
19. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 ประถม คลิกที่นี่
20. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
21. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
22. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002 ประถม คลิกที่นี่
23. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
24. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
รายวิชา ระดับ Download
25. ศิลปศึกษา ทช 11003 ประถม คลิกที่นี่
26. ศิลปศึกษา ทช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
27. ศิลปศึกษา ทช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่
28. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001 ประถม คลิ๊กที่นี่
29. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
30. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
31. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002 ประถม คลิกที่นี่
32. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
33. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

สาระการพัฒนาสังคม
รายวิชา ระดับ Download
34. สังคมศึกษา สค 11001 ประถม คลิกที่นี่
35. สังคมศึกษา สค 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่
36. สังคมศึกษา สค 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่
37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002 ประถม คลิกที่นี่
38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่
39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่
40. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003 ประถม คลิกที่นี่
41. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่
42. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตร 2551

คำอธิบายชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
คำอธิบายรายวิชา ระดับ Download
คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
1. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม คลิกที่นี่
2. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต
4. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
5. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ
7. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกที่นี่
8. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
9. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์
10. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกที่นี่
11. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น คลิกที่นี่
12. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน.
13. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค12025 ประถม คลิกที่นี่
14. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค22021 ม.ต้น คลิกที่นี่
15. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค32035 ม.ปลาย คลิกที่นี่
คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
16. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 ประถม คลิกที่นี่
17. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น คลิกที่นี่
18. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม คลิกที่นี่
2. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4.สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 1พว12010
ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 2 พว22002
ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 3 พว32023
ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
2. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกทีนี่
2. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกทีนี่
2. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 ประถม คลิกทีนี่
2. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

 

 

 แหล่งที่มา : กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *