ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ …

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ …

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
………………………………………………..
ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

1.ระดับที่เปิดรับสมัคร
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2.เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน
2.2 คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับประถมศึกษา ไม่จำกัดพื้นความรู้ สำหรับพระภิกษุสามเณร จะต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีมาก่อน
2.3 คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มัธยมปีที่ 3 (ม.3เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนต้น)
2. ประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) (ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย) ภาคบังคับ
3. ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) (หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย)
(ป.7 พ.ศ.2503)
4. การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 3
5. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3
6. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา (หลักสูตรฯ 2521)
7. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับประถมศึกษา
8. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
9. นาฎศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3
10. วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่า ประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
11. นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอก
12. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสิทธิบางอย่าง
13. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อสิทธิบางอย่าง
เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่ 7
14. สอบได้ระดับชั้น/เกรด การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 7
15. ผู้สอบตกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) ปีการศึกษา 2520 ถือว่าได้ ป.6
สำหรับพระภิกษุสามเณร จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น และต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทมาก่อน
2.4 คุณสมบัติความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มัธยมปีที่ 6 (ม.6 เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย)
2. ประโยคมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) (ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น) 3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3เดิม) (มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521)
4. การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4
5. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 4
6. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรการศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
7. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9. เปรียญธรรม 3 ประโยค
10. วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
11. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสิทธิบางอย่าง
ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่ 10 สอบได้ระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่ 10
สำหรับพระภิกษุสามเณร ให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่ 2/2540

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ไม่ใช้รูปโพลาลอยด์ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวมีปกหรือชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ยกเว้นพระภิกษุ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
3.5 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
3.6 สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

4. ระยะเวลาการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

5. การขอใบสมัครและวิธีการสมัคร
5.1 ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทร 054-491482 หรือ กศน.ตำบลในสังกัดทุกแห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5.2 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน รับรอง สำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทุกแผ่น โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้
5.2.1 สมัครด้วยตนเองที่ กศน.อำเภอดอกคำใต้ ในวันและเวลาราชการ
(08.30 – 16.30 น.)
5.2.2 สมัครด้วยตนเองที่ กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

6.การเทียบโอนผลการเรียน
ในกรณีที่ผู้สมัคร เคยผ่านการศึกษารายวิชา/หมวดวิชา ที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน.อำเภอดอกคำใต้ จากสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถนำหลักฐานการศึกษานั้น ๆ ไปแสดงเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียนได้
ทั้งนี้หากผู้สนใจท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทร 054-491482 www. dktnfe.com