ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

Family Fringillidae วงศ์นกจาบปีกอ่อน