ภาพถ่ายนกทุกชนิดที่พบในประเทศไทย

Family Emberizidae วงศ์นกจาบปีกอ่อนเล็ก