กศน.ตำบลสว่างอารมณ์จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่10มี.ค. 58 ผู้เข้าร่วมกิจกรรรม 58 คน
กศน.ตำบลสว่างอารมณ์เคลื่อนที่ปี58 วัดศรีชุมและวัดสว่างอารมณ์ จำนวน68คน
โครงการ กศน. ตำบลดอนศรีชุมเคลื่อนที่ปี 58 วันที่ 11 มี.ค.58 ณ วัดบุญเรือง ผู้เข้าร่วมโครงการ 42คน ชาย3คน หญิง 39 คน