อาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลสันโค้ง จัดกิจกรรม กศ.อาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย จำนวน 10 ชม. ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.สันโค้ง

Continue Reading

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลสันโค้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ กศน.ตำบลสันโค้ง

Continue Reading

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน. ตำบลดอนศรีชุม
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในวันที่ 6 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 26 คน

Continue Reading

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.ตำบลดอคำใต้ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ วัดดอนไชย

Continue Reading

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Continue Reading

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลบ้านปิน
ตำบลคือเวียง ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Continue Reading

นิเทศการจัดกิจกรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะนิเทศ กศน.อำเภอดอกคำใต้ นิเทศการจัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม

Continue Reading

คณะนิเทศ กศน.อำเภอดอกคำใต้ นิเทศกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียน

วันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะนิเทศ กศน.อำเภอดอกคำใต้ นิเทศกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียน
1.หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม
2.หลักสูตรช่างปูนเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลบ้านปิน
3.หลักสูตรช่างปูนเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลบ้านถ้ำ
4.หลักสูตรช่างปูนเบื้องต้น ณ วัดทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน
5.หลักสูตรช่างปูนเบื้องต้น และหลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Continue Reading

Load More