โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้บริการยืม-คืนหนังสือ, รับบริจาคหนังสือโครงการ “หนังสือที่ฉันชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน “, สมัครสมาชิกห้องสมุด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้