โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน

วันที่ 26 มกราคม 2561กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน. ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน. ณ วัดบ้านทุ่ง ตำบลดอนศรีชุม ผู้เข้าร่วมโครงการ 27 คน

Read More

โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

วันที่ 25 มกราคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลห้วยลานจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลห้วยลาน

Read More

กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 24 มกราคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านถ้ำ,บ้านปิน,คือเวียง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุมศูนย์ 3 วัยตำบลบ้านถ้ำ

Read More

หลักสูตรระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลดอนศรีชุม
จัดกิจกรรม กศ. ต่อเนื่องหลักสูตร
ระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าจากเชือกร่มจำนวน 10 ชม. ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ อาคารโรงน้ำดื่มบ้านทุ่ง หมู่ 4 เวลา 13.00-16.00 น.

Read More

หลักสูตร ระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการถักผ้าคลุมไหล่จากไหมพรม

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดอนศรีชุม
จัดกิจกรรม กศ. ต่อเนื่องหลักสูตร
ระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลักสูตรวิชาการถักผ้าคลุมไหล่จากไหมพรม จำนวน 10 ชม. ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ อาคารโรงน้ำดื่มบ้านทุ่ง หมู่ 4 เวลา 09.00-1200 น.

Read More

หลักสูตร ระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดอนศรีชุม
จัดกิจกรรม กศ. ต่อเนื่องหลักสูตร
ระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลักสูตรวิชาการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกจำนวน 10 ชม. ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3

Read More

อาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลสันโค้ง จัดกิจกรรม กศ.อาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย จำนวน 10 ชม. ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.สันโค้ง

Read More

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลสันโค้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ กศน.ตำบลสันโค้ง

Read More

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน. ตำบลดอนศรีชุม
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในวันที่ 6 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 26 คน

Read More

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.ตำบลดอคำใต้ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ วัดดอนไชย

Read More