โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read More

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน

กศน.อำเภอดอกคำใต้โดย กศน.ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลบ้านปิน
ตำบลคือเวียง ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

นิเทศการจัดกิจกรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะนิเทศ กศน.อำเภอดอกคำใต้ นิเทศการจัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลหนองหล่ม

Read More