กศน.ตำบลห้วยลานจัดกลุ่มอาชีพชั้นเรียนวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยจำนวน …

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกลุ่มอาชีพชั้นเรียนวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยจำนวน 40 ชั่วโมง ณ.บ้านเลขที่32 หมู่ที่16 ตำบลห้วยลาน

Read More

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกศ.ต่อเนื่องกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทยวันที่26ถึงวันที่1มีนาคมณ.กศน.ตำบลห้วยลานผู้เข้าร่วมจำนวน …

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกศ.ต่อเนื่องกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทยวันที่26ถึงวันที่1มีนาคมณ.กศน.ตำบลห้วยลานผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน

Read More

ครูผู้สอนคนพิการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพจำนวน8ชั่วโมง …

ครูผู้สอนคนพิการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพจำนวน8ชั่วโมง ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลคือเวียง ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 คน

Read More

กศน.ตำบลดงสุวรรณจัด …

กศน.ตำบลดงสุวรรณจัด กศ.ต่อเนื่องกลุ่มใจ หลักสูตรวิชาการทำเตาประหยัดพลังงานจำนวน 8 ชมระหว่างวันที่ 26-28 กพ 61 ณ กศน.ตำบลดงสุวรรณมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คน

Read More

กศน.ตำบลหนองหล่ม …

กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

Read More

กศน.ตำบลบ้านถ้ำ …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ณ.กศน.ตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

กศน. ตำบลดอนศรีชุม …

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 26 มีนาคม 2561
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ม. ต้น 10 คน

Read More

กศน.ตำบลบ้านถ้ำ …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำ จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.กศน.ตำบลบ้านถ้ำ

Read More

กศน.ตำบลสันโค้ง …

กศน.ตำบลสันโค้ง จัด กศ.ต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชา การทำกระเป๋าสตางค์ผ้าด้นมือ จำนวน 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-27 ก.พ. 61 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง กลุ่มเป้าหมายประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน

Read More

กศน.ดงสุวรรณจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล …

กศน.ดงสุวรรณจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 24 กพ 61 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 20 คน ณ ศูนย์ ICT ตำบลดงสุวรรณ

Read More