หลักสูตรระยะสั้น …

หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม จำนวน 40 ชั่วโมง วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วม 28 คน

Read More

โครงการการศึกษาต่อเนื่องอาชีพระยะสั้น …

โครงการการศึกษาต่อเนื่องอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นฟางพลาสติก วันที่ 20-30 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.ตำบลดอนศรีชุม ผู้เช้าร่วมโครงการ. 25 คน

Read More

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดอกคำใต้ …

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดอกคำใต้ ณ วัดบุญฮอม หมู่ที่8 ตำบลดอกคำใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

Read More