โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอย …

โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 30 เมษายน 2561 กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดโครงการบริการจัดการขยะมูลฝอย ผู้เข้าร่วมอบรมประชาชนทั่วไป จำนวน 22 คน ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา