นิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่

24 มกราคม 2561 คณะนิเทศ กศน.อำเภอดอกคำใต้ นิเทศการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ดังนี้ 1.กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลักสูตรวิชาการถักผ้าคลุมไหล่จากไหมพรม จำนวน 10 ชม. ณ อาคารโรงน้ำดื่มบ้านทุ่ง หมู่ 4 ตำบลดอนศรีชุม 2.กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม จำนวน 10 ชม. ณ อาคารโรงน้ำดื่มบ้านทุ่ง หมู่ 4 ตำบลดอนศรีชุม 3.กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร ระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ
หลักสูตรวิชาการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 10 ชม. ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ตำบลดอนศรีชุม 4.กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ณ ห้องประชุมศูนย์ 3 วัยสานสายใยรัก ตำบลบ้านถ้ำ