กศน.ตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง …

กศน.ตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

Read More

กศน.ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโครงการ …

กศน.ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม ระดับ ม. ปลายมีผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน

Read More

กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดินผสมเสร็จ …

กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดินผสมเสร็จ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วม 20 คน

Read More

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกลุ่มอาชีพชั้นเรียนวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยจำนวน …

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกลุ่มอาชีพชั้นเรียนวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยจำนวน 40 ชั่วโมง ณ.บ้านเลขที่32 หมู่ที่16 ตำบลห้วยลาน

Read More

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกศ.ต่อเนื่องกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทยวันที่26ถึงวันที่1มีนาคมณ.กศน.ตำบลห้วยลานผู้เข้าร่วมจำนวน …

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกศ.ต่อเนื่องกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทยวันที่26ถึงวันที่1มีนาคมณ.กศน.ตำบลห้วยลานผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน

Read More

ครูผู้สอนคนพิการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพจำนวน8ชั่วโมง …

ครูผู้สอนคนพิการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพจำนวน8ชั่วโมง ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลคือเวียง ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 คน

Read More

กศน.ตำบลดงสุวรรณจัด …

กศน.ตำบลดงสุวรรณจัด กศ.ต่อเนื่องกลุ่มใจ หลักสูตรวิชาการทำเตาประหยัดพลังงานจำนวน 8 ชมระหว่างวันที่ 26-28 กพ 61 ณ กศน.ตำบลดงสุวรรณมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คน

Read More

กศน.ตำบลหนองหล่ม …

กศน.ตำบลหนองหล่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่พริก หมู่ที่ 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

Read More

กศน.ตำบลบ้านถ้ำ …

กศน.ตำบลบ้านถ้ำ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ณ.กศน.ตำบลบ้านถ้ำ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

กศน. ตำบลดอนศรีชุม …

กศน. ตำบลดอนศรีชุม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 26 มีนาคม 2561
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ม. ต้น 10 คน

Read More