กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฎิบัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคไทยแลนด์ …

กศน.อำเภอดอกคำใต้จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฎิบัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในการนี้นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเย ร่วมในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ โดยมีบุคลากรเข้าร่วม 23 คน

Read More

ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายถนอม โยวัง ผอ.กศน.อ.ดอกคำใต้ หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลดอนศรีชุม
จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านนาหลิม หมู่ที่ 7

Read More

กศน.ตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง …

กศน.ตำบลหนองหล่มจัดกิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

Read More

กศน.ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโครงการ …

กศน.ตำบลดอนศรีชุมจัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน. ตำบลดอนศรีชุม ระดับ ม. ปลายมีผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน

Read More

กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดินผสมเสร็จ …

กศน.ตำบลคือเวียงจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดินผสมเสร็จ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วม 20 คน

Read More

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกลุ่มอาชีพชั้นเรียนวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยจำนวน …

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกลุ่มอาชีพชั้นเรียนวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยจำนวน 40 ชั่วโมง ณ.บ้านเลขที่32 หมู่ที่16 ตำบลห้วยลาน

Read More

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกศ.ต่อเนื่องกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทยวันที่26ถึงวันที่1มีนาคมณ.กศน.ตำบลห้วยลานผู้เข้าร่วมจำนวน …

กศน.ตำบลห้วยลานจัดกศ.ต่อเนื่องกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมไทยวันที่26ถึงวันที่1มีนาคมณ.กศน.ตำบลห้วยลานผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน

Read More

ครูผู้สอนคนพิการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพจำนวน8ชั่วโมง …

ครูผู้สอนคนพิการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำนำ้สมุนไพรเพื่อสุขภาพจำนวน8ชั่วโมง ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลคือเวียง ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 คน

Read More

กศน.ตำบลดงสุวรรณจัด …

กศน.ตำบลดงสุวรรณจัด กศ.ต่อเนื่องกลุ่มใจ หลักสูตรวิชาการทำเตาประหยัดพลังงานจำนวน 8 ชมระหว่างวันที่ 26-28 กพ 61 ณ กศน.ตำบลดงสุวรรณมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คน

Read More